Geodeta uprawniony
Zakres uprawnień 1 i 2
34-206 Kuków 152
TEL:+48 504 106 567

Mapa do celów projektowych

Opracowanie kartograficzne w geodezji obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego na terenie Polski. Szczegółowy zakres oraz tryb wykonania mapy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie podczas projektowania, budowy, remontu jak i utrzymywania obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Skalę mapy do celów projektowych dostosowuje się do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego, uwzględniając, iż: skala map dla działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500 skala map dla zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000 skala map dla rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000 Zakres mapy powinien obejmować obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej – również teren tej strefy.

Cena od 1200 pln

Wstecz

Copyright by www.geo-lab.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.